עו"ד גנור איננו עוסק עוד בנושאי האתר, והוא מוגש לקוראים כמידע בלבד, שאיננו מעודכן.

רשלנות שיפוטית

רשלנות שופט | רשלנות עובד ציבור

עורך דין ונוטריון אורי גנור
אורי גנור עו"ד ונוטריון

שלח פנייתך >>  הסכם ייצוג ושכר טרחה  


יש לראות את הסכם שכר הטרחה המופיע להלן כדוגמא בלבד ולא כהצעה.

הסכומים והאחוזים שבהסכם יסוכמו מראש, כל מקרה לגופו.

תאריך: ________

לכבוד:

אורי גנור, עו"ד   

א.נ,

הנדון: הזמנת שרות משפטי - התחייבות לתשלום שכ"ט והוצאות

אני/אנו הח"מ ביחד ולחוד :

___________________________________________

___________________________________________.

     פנינו אליך לקבל שירותים משפטיים וטיפול בעניין:

תביעה לתשלום פיצויים בגין רשלנות שופט, ואו רשלנות בית משפט, ואו רשלנות בית דין, ואו רשלנות ראש ההוצל"פ, ואו רשלנות דיין, ואו רשלנות בורר, ואו רשלנות ועדת ערר, ואו רשלנות עובד ציבור בעל סמכות מעין שיפוטית, ואו רשלנות הנהלת בתי המשפט, ואו רשלנות מדינת ישראל.

  1. בגין השירותים האמורים והטיפול בעניין שלעיל, אני/אנו, ביחד ולחוד, מסכימים לשלם לך שכר טרחה בסך של xxxx ₪ בתוספת מע"מ, ( להלן: "שכר הטרחה" ) ובנוסף סך של xx% +מע"מ מכל סכום שיתקבל בפועל בין בפשרה או בפסק דין סופי בתביעה ואו בערעור שיוגש, בין אם הושג לפני הגשת התביעה או לאחריה בכל שלב של ההליך. עבור הגשת הערעור, באם יוגש, ישולם בנוסף סך של xxxx ₪ בתוספת מע"מ. ( להלן: "שכר טרחת הערעור" )
  2. שכר הטרחה וכן שכר טרחת הערעור, (באם הוגש ערעור) איננו מותנה בתוצאות המשפט או הערעור, לרבות אם תושג פשרה בכל שלב של המשפט ואף אם תושג מחוץ לכותלי בית המשפט, או טרם הגשת ההליך לערכאות.
  3. שכר הטרחה הנ"ל ישולם במעמד חתימת הסכם זה, ושכר טרחת הערעור ישולם אם וכאשר יוגש הערעור, לפני הגשתו.
  4. מלבד האמור לעיל, ישולמו לך בנפרד ועל פי דרישתך הוצאותיך, לרבות עבור: אגרות משפט/ערעור, צילומים, שליחים, שכר עדים חוות דעת מומחים במידת הצורך, או כל הוצאה אחרת הדרושה לניהול המשפט לפי שיקול דעתך.
  5. מבלי לגרוע מההתחייבות שלנו כאמור לעיל, אנו מסכימים לקיזוז חיובינו לשכ"ט הנ"ל ו/או להחזר הוצאות מתוך אותם כספים שיגיעו לידיך עבורנו מכל מקור שהוא ובתנאי שתודיעני/נו דבר הקיזוז מראש. במידה ולא ניתן יהיה לקזז את החיובים האמורים לעיל, הם ישולמו לך בתוך 7 ימים מיום שתדרוש אותם, ואם לא ישולמו כאמור, יחולו עליהם הפרשי ריבית והצמדה כמקובל בבנק הפועלים ובנוסף פיצוי מוסכם בשיעור של 20% מהסכום הכולל המגיע.
  6. בכל שלב תהיה רשאי להפסיק את הייצוג שלנו בתיק ביהמ"ש, ואפילו בטרם פתיחת התיק, וגם אם  לא יושג הסדר או לא יפסק או יגבה סכום כלשהו. היה ותחליט להפסיק את הייצוג כאמור, ולאחר שתיתן לנו התראה מראש של 30 יום, אנחנו פונים בזאת לבית המשפט הנכבד ומבקשים ממנו כי ישחרר אותך על פי בקשה שתגיש, מבלי שתצטרך אפילו לנמק אותה. הסכמתנו לשחרורך מהייצוג שלנו ניתנת בזאת מראש והיא תנאי מהותי ויסודי להתקשרות בינינו.
  7. היה ובחרת להפסיק לייצג אותנו כאמור לעיל, בטרם ניתן פסק הדין ואו בטרם נתקבל סכום כלשהו, נקבל ממך החזר של מלוא סכום שכר הטרחה ששילמנו לך, וכן את שכר טרחת הערעור באם הוגש ערעור, כשסכומים אלו צמודים למדד המחירים לצרכן, מיום ששולמו לך  ועד להחזרתם בפועל לידנו. מעבר לסכום זה אין ולא יהיו לנו טענות ואו תביעות נוספות כלשהן ממך. במקרה כזה, לא תהיה זכאי לאחוזים כלשהם גם אם נמשיך את המשפט בעצמנו ואו באמצעות עו"ד אחר שניבחר ונקבל בסוף פיצוי כספי. מודגש שפרט לסכום שיוחזר כאמור לעיל, לא תהיה חייב לנו תשלומים כלשהם, לרבות לא תשלומים ששילמנו כאמור בסעיף 4 לעיל. סכומי ההחזר על פי סעיף זה ישולמו לנו בתוך 7 ימים מיום שחרורך מייצוגנו על ידי בית המשפט, בצ'ק שתשלח לכתובתנו בדואר רשום או בהפקדה ישירה לחשבון הבנק שלנו.
  8. היה ונתנגד לשחרורך, בניגוד להתחייבות שלנו האמורה בסעיף 6 לעיל, ותיאלץ להמשיך ולייצגנו עקב התנגדותנו לשחרורך, נשלם לך שכר טרחה בסך של 75,000 ₪ ובנוסף 50% מכל סכום שיתקבל בפועל, כשעל סכומים אלו יוסף מע"מ כדין. הסכום הנ"ל איננו מותנה בתוצאות המשפט, משך התנהלותו של המשפט או הגעה לפשרה בכל שלב.
  9. במידה ונפסיד במשפט ונחויב לשלם לצד הזוכה את הוצאות המשפט שלו, כולל שכר טרחה שיפסק לטובתו, תחול הוצאה זו עלינו בלבד.
  10. אתה תהיה רשאי לפי שיקול דעתך הבלעדי, תוך התייעצות איתנו, להחליט האם להגיע לפשרה בתיק, באיזה שלב ובאילו סכומים, והאם להגיש ערעור ולהתפשר בו.

 

בכבוד רב,

חתימה

גב'                             ת.ז                           רח'                               טלפון                     סלולרי

מר                              ת.ז                          רח'                               טלפון                      סלולרי

הנני מאשר את תוכן ההתחייבות הנ"ל.

תאריך: ________________, עו"ד.